Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Like Bamboo

Like Bamboo
KvL: 73257060
Keizer Karelplein 4
6511ND Nijmegen
+31 6 48502327
info@likebamboo.nl

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Like Bamboo: Like Bamboo, opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Like Bamboo.
 3. Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.
 4. Opdracht: de dienst en/of het product dat door Like Bamboo geleverd zal worden.
 5. Klant: de persoon of personen waarmee Like Bamboo een overeenkomst gesloten heeft, opdrachtgever en tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Like Bamboo en Klant.
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 8. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop door Like Bamboo een van haar diensten uitvoert, waaronder het schieten van een video, het schieten van foto’s of het houden van een training.

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Like Bamboo en Klant.
 2. Als Klant voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ze door Like Bamboo uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
 3. Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbod

 1. Like Bamboo doet een aanbod door deze tijdens een presentatie, of schriftelijk, waaronder per e-mail, aan Klant te melden.
 2. Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de opdracht en/of in de prijzen van grondstoffen of in te kopen diensten. Like Bamboo zal Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Aanvaarding 

 1. Klant dient expliciet akkoord te geven op het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen.
 2. Wanneer Klant niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt, of de indruk wekt, dat Like Bamboo werk verricht binnen de opdracht, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.
 3. Like Bamboo behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Like Bamboo onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 4. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als allebei de partijen daarmee schriftelijk instemmen. Like Bamboo kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 1. Like Bamboo vermeldt in haar aanbod en deze algemene voorwaarden welke werkzaamheden zij zal verrichten in het kader van de opdracht.
 2. Like Bamboo spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal Like Bamboo de belangen van Klant naar beste weten behartigen en zal zij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
 3. Like Bamboo mag voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken. Met betrekking tot deze derden treedt Like Bamboo op als tussenpersoon en aanspreekpunt. Like Bamboo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van deze derden.
 4. Like Bamboo hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 5. Like Bamboo kan met Klant gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook afhankelijk zijn van de mate van inspanning van Klant. Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van Klant. Like Bamboo houdt zich het recht voor om deadlines of afspraken, in overleg, te verplaatsen.

Artikel 6: Verplichtingen Klant

 1. Klant verplicht zich om de omstandigheden voor Like Bamboo zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 2. Klant zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op tijd en juist informeren van Like Bamboo.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal Klant zorgen voor de benodigde informatie, toestemming, licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. De eventuele kosten daarvoor komen voor rekening van Klant. Klant zal deze informatie, toestemming, licenties, materialen en eventuele extra instructies op tijd en voldoende duidelijk en volledig aan Like Bamboo aanleveren.
 4. Wanneer Klant de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende volledig aanlevert, kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen.
 5. Like Bamboo is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren.
 6. Wanneer Klant zijn verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft Like Bamboo het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Adviesgesprek en inspiratiesessie

 1. Like Bamboo voert, indien overeengekomen, adviesgesprekken of inspiratiesessies, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding.
 2. In dergelijke gesprekken en sessies geeft Like Bamboo feedback op de social media van Klant en heeft Klant de mogelijkheid om vragen te stellen. Like Bamboo kan, waar mogelijk en gewenst, Klant van advies voorzien.
 3. De adviesgesprekken of inspiratiesessies kunnen zowel online, via videochat, als offline plaatsvinden. Partijen komen dit onderling nader overeen.
 4. Adviezen opgesteld door Like Bamboo, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt.

Artikel 8: Contentstrategieën

 1. De contentstrategie stelt Like Bamboo in samenwerking met Klant op.
 2. Like Bamboo zal, voordat zij start aan de contentstrategie en het bijbehorende plan, een intakegesprek voeren met Klant.
 3. Like Bamboo zal vervolgens de huidige situatie van Klant op gebied van social media analyseren. Het strategieplan en haar bevindingen zal zij aan Klant leveren middels een presentatie die ofwel fysiek of wel via e-mail plaatsvindt.
 4. Indien overeengekomen, kan het strategieplan dienstdoen als basis voor het verdere social mediabeheer door Like Bamboo, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
 5. Strategieën opgesteld door Like Bamboo, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. Dit geldt ook indien Like Bamboo dergelijke strategieën voor Klant gaat uitvoeren.

Artikel 9: Social mediabeheer

 1. Like Bamboo biedt op haar website verscheidene pakketten aan voor haar social mediabeheer op maandelijkse basis en het maken van een huisstijl en content ten behoeve van de social media van Klant.
 2. Like Bamboo meldt in alle gevallen vooraf duidelijk aan Klant welke werkzaamheden zij zal verrichten.
 3. Op haar website geeft Like Bamboo vooraf duidelijke informatie over welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor social mediabeheer vallen, onder meer met betrekking tot een intakegesprek, de wijze van overleg met Klant, de creatie van content, de hoeveelheid geplaatste content en de frequentie van plaatsing.
 4. De inhoud en kwaliteit van het social mediabeheer door Like Bamboo is deels afhankelijk van de mate van inzet door Klant.
 5. Het social mediabeheer wordt aangegaan als abonnement voor een duur van tenminste een half jaar met een proefperiode van 3 maanden. Het social mediabeheer kan niet tussentijds worden opgezegd, behalve na afloop van de proefperiode. Na afloop van het eerste halfjaar is het abonnement maandelijks door Klant opzegbaar. Dit dient te gebeuren vóór de 24e dag van de voorgaande kalendermaand. Wanneer de proefperiode niet wordt doorgezet, dient ook dit vóór de 24e dag van de derde proefmaand schriftelijk aan Like Bamboo gemeld te worden.
 6. Uiterlijk voor de 24e dag van de kalendermaand, voorafgaand aan de kalendermaand waarin Like Bamboo werkzaamheden gaat verrichten, dient Klant alle eventuele teksten, afbeeldingen en/of video’s en overige informatie die nodig is voor het social mediabeheer aan Like Bamboo aangeleverd te hebben.
 7. Like Bamboo ontwikkelt alle overeengekomen content voor het social mediabeheer, tenzij deze (deels) wordt aangeleverd door Klant zelf.
 8. In de laatste week van de kalendermaand levert Like Bamboo een contentkalender en de door haar gecreëerde content aan Klant.
 9. Klant mag na ontvangst van de content en de contentkalender eenmaal feedback geven en kleine wijzigingen laten aanbrengen, die Like Bamboo zal verwerken.
 10. Wanneer Klant de input of feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg hebben dat Like Bamboo geen content plaatst, of deze later plaatst dan afgesproken. Klant heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

Artikel 10: Content aangeleverd door Klant 

 1. Like Bamboo is niet aansprakelijk voor fouten in de door Klant aangeleverde input, content en informatie. Like Bamboo biedt aan om de aangeleverde content te controleren op juistheid.
 2. Klant vrijwaart Like Bamboo voor alle schade en aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door Klant aangeleverde content, input en informatie.
 3. Voor zover in de door Klant aangeleverde content sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal Klant zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.
 4. Like Bamboo heeft het recht te weigeren content van Klant te plaatsen als deze niet past binnen de regels van het social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van Like Bamboo:
  1. discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
  2. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  3. leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  4. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;
  5. illegale activiteiten bevordert of pleegt;
  6. kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of
  7. op enig andere wijze door Like Bamboo indiscreet of incorrect wordt bevonden.

Artikel 11: Fotografie

 1. Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf en wordt op geen enkele manier overgedragen aan de klant of derden.
 2. Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen of deze op internet te plaatsen zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 3. Indien Klantde contenshoots later annuleert dan 24 uur voorafgaand aan het afgesproken uitvoermoment, brengt Like Bamboo 50% van het overeengekomen bedrag in rekening.
 4. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar derden, te gebruiken voor privédoeleinden en te gebruiken voor online uitingen zoals de website van de klant zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 5. De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio en social mediakanalen. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met 100,- Euro en de fotograaf zal de foto’s dan niet gebruiken.
 6. Wanneer de klant schriftelijke toestemming heeft van de fotograaf om de foto’s te gebruiken dient het volgende te worden vermeld bij de uiting: “Foto’s gemaakt door Like Bamboo”, naast vermelding van de website: www.likebamboo.nl.

Artikel 12: Video

 1. Wanneer Klant en Like Bamboo overeenkomen dat hij een video zal schieten voor Klant, komen ze daarbij tevens een uitvoerdatum overeen.
 2. In het geval dat Klant het schieten van de video eerder annuleert dan zeven werkdagen voor de overeengekomen uitvoerdatum, brengt Like Bamboo geen kosten in rekening.
 3. Indien Klant het schieten van de video later annuleert dan 24 uur van tevoren, brengt Like Bamboo 50% van het overeengekomen bedrag voor het schieten van de video in rekening.
 4. Klant kan tot drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met Like Bamboo de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt Like Bamboo geen kosten in rekening.
 5. Like Bamboo levert de video op de wijze en in het formaat zoals overeengekomen, door middel van een online downloadlink.
 6. Nabewerking en editing van de video gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Like Bamboo.
 7. Klant mag binnen drie werkdagen na ontvangst van de video wijzigingen laten aanbrengen, die Like Bamboo zal verwerken.
 8. Maximaal één wijzigingsronde is gratis. Extra wijzigingsrondes of ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met Like Bamboo en tegen betaling van een extra vergoeding.
 9. Indien Like Bamboo niet van Klant binnen drie werkdagen een reactie op de opzet van de video heeft ontvangen, wordt de bestaande versie als akkoord door Klant beschouwd.
 10. Klant kan wijzigingen verzoeken op een later moment dan drie werkdagen na ontvangst van de eerste opzet van de video. In dat geval zijn de wijzigingen slechts mogelijk in overleg met Like Bamboo en tegen betaling van een extra vergoeding.
 11. Uiterlijk een half jaar na levering van de eindversie van de video aan Klant verwijdert Like Bamboo al het beeldmateriaal van haar eigen servers en apparaten.

Artikel 13: Website – ontwikkeling en onderhoud

 1. Like Bamboo zal bij het bouwen van een website Klant adviseren over de beste invulling van de website, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Klant blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.
 2. Like Bamboo bouwt de website in principe in opensourcesoftware en installeert daarbij de benodigde plug-ins.
 3. Klant en Like Bamboo komen nadere data overeen voor een intakegesprek en de levering van een eerste opzet van de website.
 4. Indien Klant wenst dat er content en andere informatie op de website geplaatst wordt, dient Klant deze tijdig, uiterlijk voor levering van de eindversie, aan Like Bamboo aan te leveren.
 5. Op door Klant ten behoeve van de website aangeleverde content, is artikel 9 van deze algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing.
 6. Onderhoud door Like Bamboo omvat tevens het updaten van de door Like Bamboo geïnstalleerde plug-ins.
 7. Fouten in de website ontstaan door wijzigingen aan de plug-ins of de website door Klant, komen voor eigen rekening en risico van Klant.
 8. Klant vrijwaart Like Bamboo voor enige aansprakelijkheid omtrent de website en hetgeen op de website is geplaatst.

Artikel 14: Vergoeding 

 1. Als er door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Like Bamboo gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Dit is een geldend uurtarief van €80 (tachtig euro).
 2. Wanneer Klant de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt hiervoor het gebruikelijke uurtarief van €80,- (tachtig euro) door Like Bamboo gerekend.
 3. Als aannemelijk is dat Like Bamboo hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Like Bamboo dit doorberekenen aan Klant.
 4. Voorwaarden van social mediaplatformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan Klant.
 5. Alle door Like Bamboo genoemde bedragen zijn exclusief btw of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
 6. De overeengekomen vergoeding mag éénmaal per jaar, per 1 januari, worden geïndexeerd op basis van de CBS Dienstenprijsindex (DPI), reeks 2015 = 100.
 7. De van toepassing zijnde prijsindexatie per 1 januari zal altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd schriftelijk worden medegedeeld.

Artikel 15: Betalingsvoorwaarden

 1. Like Bamboo stuurt voor het door Klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Klant geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden van Like Bamboo. Klant heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
 4. Like Bamboo kan deelfacturen sturen of een aanbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Bij opdrachten die meer dan een maand in beslag nemen, kan Like Bamboo maandelijks factureren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Like Bamboo is dan ook gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €90,-.

Artikel 16: Ontbinding en opschorting

 1. Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Like Bamboo de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Like Bamboo zal Klant hiervan eerst op de hoogte stellen.
 2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Like Bamboo is mogelijk en zal schriftelijk gebeuren binnen de opzegtermijn van één kalendermaand.
 3. Indien Klant niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Like Bamboo gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 4. Wanneer Like Bamboo ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht en de overeenkomst beëindigd wordt, dan zal Like Bamboo de kosten en vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.
 5. Like Bamboo is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of uitlatingen van Klant leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van het social mediaplatform waarop Like Bamboo namens Klant content plaatst. Als Klant door een doen of nalaten van Klant wordt verwijderd van een social mediaplatform, kan Like Bamboo ook de overeenkomst ontbinden. In deze gevallen is er geen opzegtermijn en is Like Bamboo geen schadevergoeding of andere betaling verschuldigd aan Klant.
 6. Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de andere partij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.
 7. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

Artikel 17: Intellectueel eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de opdracht, door Like Bamboo ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder fotografie, videografie, content, trainingsmaterialen, strategieën en/of presentaties, berust bij Like Bamboo.
 2. Klant mag geen rechten van intellectueel eigendom op door Like Bamboo ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke toestemming van Like Bamboo.
 3. Like Bamboo verleent aan Klant licentie voor de in het kader van de opdracht vervaardigde content. Met deze licentie mag Klant de content verveelvoudigen en openbaar maken op de tussen partijen overeengekomen platforms en/of websites. De werken mogen zonder toestemming van Like Bamboo niet elders gepubliceerd worden.
 4. Klant mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, tenzij anders overeengekomen.
 5. Bij openbaarmaking van de werken dient de naam van Like Bamboo vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt bij faillissement van Klant te vervallen.
 7. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van Like Bamboo, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
 8. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 1. Like Bamboo kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van Like Bamboo overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Like Bamboo gedekt wordt. Indien een opdracht een langere looptijd heeft dan 6 maanden, overstijgt de aansprakelijkheid van Like Bamboo nooit meer dan het factuurbedrag van de laatste 6 maanden, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Like Bamboo gedekt wordt.
 3. Like Bamboo biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.
 4. Like Bamboo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Like Bamboo is uitgegaan van door of vanwege Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Like Bamboo is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.
 6. Like Bamboo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Like Bamboo.
 7. Like Bamboo heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken.
 8. Klant vrijwaart Like Bamboo tegen en stelt Like Bamboo schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 9. Klant is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens Klant worden openbaar gemaakt. Klant vrijwaart Like Bamboo van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht.
 10. Na levering van digitale bestanden, dient Klant zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Like Bamboo niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden
 11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Like Bamboo.

Artikel 19: Klachten 

 1. Klachten over werkzaamheden van Like Bamboo en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan Like Bamboo te worden gemeld.
 2. Like Bamboo zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Klant te bereiken.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

Artikel 20: Overige bepalingen 

 1. Like Bamboo mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen.
 2. Wijzigingen worden ten minste 30 (dertig) dagen voorafgaand aan de wijzigingen schriftelijk door Like Bamboo aan Klant medegedeeld.
 3. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 4. Op alle rechtsverhoudingen tussen Like Bamboo en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 5. Geschillen worden enkel voorgelegd aan de bevoegde rechter uit regio Gelderland, rechtbank Nijmegen.